REGULAMIN PROGRAMU „KARTA RABATOWA PERFECT”

Organizatorem Programu „KARTA RABATOWA PERFECT” jest Perfect Med sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Grottgera 22/1
Program „KARTA RABATOWA PERFECT” jest programem przeznaczonym dla klientów Perfect Medycyna Estetyczna i Kosmetologia

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.
1. Postanowienia Ogólne
1.1 Członek Programu „KARTA RABATOWA PERFECT” uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Za wyjątkiem członków rodzin Uczestnika programu z zastrzeżeniem wymogu okazania oryginału karty przed zabiegiem.
1.2 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
1.3 Prawa związane z Programem „KARTA RABATOWA PERFECT” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem Żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
1.4 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi posiadającemu Kartę Rabatową.

2.Uczestnictwo w Programie

2.1 Do Programu „KARTA RABATOWA PERFECT” może przystąpić:

osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,

2.2 Uczestnik programu może posiadać jedną kartę rabatową.

2.3 Karty rabatowe wydawane są tylko dla zakwalifikowanych uczestników, o katę mogą się ubiegać klienci  którzy w kolejnych 6 miesiącach wydali średnio 2000 zł miesięcznie o wydaniu karty decyduje każdorazowo zarząd Perfect med sp. z o.o.

3. Karta Uczestnika
3.1 Uczestnik, przystępując do programu „KARTA RABATOWA PERFECT” otrzymuje do używania „KARTA RABATOWA PERFECT”
3.2 Karta rabatowa powoduje obniżenie cen zabiegów kosmetologicznych o 30 % (nie dotyczy Pakietu Zabiegów Intraceuticals OPULENCE oraz REJUVENATE + Pielęgnacja Domowa Gratis) oraz zabiegów medycyny estetycznej o 20%. W przypadku kiedy usługa jest objęta dodatkową promocją cenową lub ilościową, stosowany jest tylko jeden rabat ten który jest korzystniejszy (większy) dla klienta. Dodatkowo posiadacze karty w wersji VIP mogą korzystać z niestandartowych godzin pracy NZOZ Perfect.
3.3 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób „KARTY RABATOWEJ PERFECT” w celu otrzymania duplikatu.
3.4 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
3.6 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.

4. Realizacja upustów
4.1 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem „KARTA RABATOWA PERFECT”.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.
4.3 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę przed skorzystaniem z usług PERFECT medycyna estetyczna i kosmetologia
4.4 Szczegółowe informacje Programu można uzyskać pod numerem telefonu 12 34 62 102 lub 607 37 33 28 oraz na stronie internetowej http://www.gabinetyperfect.pl w zakładce KONTAKT (link do strony regulamin)

5. Utrata statusu Uczestnika Programu „KARTA RABATOWA PERFECT”
5.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „KARTA RABATOWA PERFECT” ze skutkiem natychmiastowym:
a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,
b) uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
5.2 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez zwrot karty.

6. Zakończenie Programu „KARTA RABATOWA PERFECT”
6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „KARTA RABATOWA PERFECT” w każdym momencie.
6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu „KARTA RABATOWA PERFECT” na stronie internetowej www.gabinetyperfect.pl

7. Zmiany Regulaminu Programu
7.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie poprzez ogłoszenie ich na stronie internetowej https://gabinetyperfect.pl/regulamin-programu-karta-rabatowa-perfect/

8. Akceptacja Regulaminu
8.1 Niniejszy Regulamin Programu „KARTA RABATOWA PERFECT” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Uczestnikowi.