BOTOX

It is well known that in order to stay healthy, look and feel good, you should take care of your physical condition and apply a balanced diet. However, nothing will stop the passage of time. WE all are agning, which can be especially visible on our faces. But there are many ways to help us maintain a youthful glow.

Examples are:

 • Use sunscreen whenever you go out in the sun,
 • Do not smoke, as it can accelerate the formation of wrinkles,
 • Have healthy diet (including the diet variety of fresh fruits and vegetables)
 • Drink plenty of water (mineral)
 • Use skin moisturizers to keep skin smooth and well moisturized.

With the inevitable passage of time – because our skin becomes less elastic, wrinkles and recess appears. This is a normal symptom of aging, which can not be prevented by artificial ways indefinitely. Consider, however, like our wrinkles are received by the environment? They can make it look more tired, angry or older than we really are. What’s more, wrinkles are often associated with negative emotions, which we all want to avoid.

There are two main factors affecting the face aging:

 • Dynamic wrinkles, which are the result of muscle hyperactivity,
 • Static wrinkles that are the result of tissue volume loss.

Botulinum toxin type A (Botox ®), is a purified protein which is injecting into muscle in small quantities. The result of this process is to prevent and smooth mimic wrinkles.

In addition to botulinum toxin type A (Botox ®), there exists other methods for eliminating wrinkles. Some of them may be used together to improve and extend the effects. We propose to discuss with your doctor other available forms of therapy and the possibility of their combined use. For example, particularly good results can give botulinum toxin type A (Botox ®) and fillers on the basis of cross-linked hyaluronic acid (such as Juvéderm ® ULTRA). It allows for complete facial rejuvenation through the removal of both wrinkles mimic and static. In addition, this combination greatly increases the effects of anti-wrinkle treatment.

Treatment and its effects:

15 minutes:

The whole procedure may take only fifteen minutes, during which a doctor asks you to perform a number of mines and grimaces, to thereby determine the action of muscles on your face. Then, using a very thin needle, your doctor will inject the appropriate muscle diluted substance – Botox ®.

Approximately 5 days:

After a period of about 5 to 10 days, you’ll notice the first positive effects in a more relaxed, refreshed appearance. If during this period will appear in your have any questions or concerns about the therapy, please contact your doctor, who provides advice and assistance.

4 months:

Smoothing effect will linger for about four months. After this period, we recommend repeating treatment in order to maintain the desired effect. It is important that the preparation is administered by a doctor who has been trained for this purpose and has experience working with botulinum toxin type A (Botox ®).

Safeness of using botulinum toxin type A (Botox ®):

The protein contained in the preparation, is already used by more than 16 years and has been thoroughly tested for safety and efficacy. Like other medications, botulinum toxin type A (Botox ®), can cause side effects, which tells you the prescriber. The exact list of side effects is presented in the leaflet accompanying the package of Botox ®. By choosing an experienced doctor, we can reduce (but not eliminate) the risk of side effects.

If you experience any side effects, their nature is temporary and transitory mild or moderate. Most of these results is associated with the injection itselfs for example the pain during injection, redness or swelling after the injection. Other side effects such as upper eyelid ptosis may be due to displacement of the product beyond the specified muscle. This effect is also temporary.
There is minimal risk that botulinum toxin type A (Botox ®), will cause side effects distant from the injection site. If you have problems with breathing, swallowing, or difficulty speaking – please seek immediate medical assistance and contact your doctor.

BOTOX

Powszechnie wiadomo, że aby pozostać zdrowym oraz wyglądać i czuć się dobrze, należy dbać o kondycję fizyczną oraz stosować zbilansowaną dietę. Jednakże nic nie zatrzyma upływu czasu. Wszyscy starzejemy się, widać to zwłaszcza na naszych twarzach. Istnieje jednak wiele sposobów, które pomogą nam w utrzymaniu młodzieńczego blasku.

Należy np.:

 • używać kremów z filtrem zawsze kiedy wychodzimy na słońce,
 • nie palić, gdyż może to przyspieszać powstawanie zmarszczek,
 • zdrowo się odżywiać (włączając do diety wiele świeżych owoców i warzyw),
 • pić dużo wody (mineralnej),
 • stosować środki nawilżające skórę, by utrzymać ją gładką i dobrze nawilżoną.

Wraz z nieuchronnym upływem czasu, pojawiają się zmarszczki zagłębienia – gdyż nasza skóra staje się mniej elastyczna. Jest to normalny objaw starzenia się, któremu nie można w sposób sztuczny zapobiegać w nieskończoność. Zastanówmy się jednak, jak nasze zmarszczki odbierane są przez otoczenie? Mogą one sprawiać że wyglądamy na bardziej zmęczonych, złych lub starszych niż naprawdę jesteśmy. Co więcej, zmarszczki są często łączone z negatywnymi emocjami, których wszyscy chcemy unikać.

Istnieją dwa główne czynniki wpływające na starzenie się twarzy:

 • Zmarszczki dynamiczne, które są wynikiem nadaktywności mięśniowej,
 • Zmarszczki statyczne, które są wynikiem utraty objętości tkanki.

Toksyna botulinowa typu A (Znalezione obrazy dla zapytania botox logo), to oczyszczone białko które jest w niewielkich ilościach wprowadzane za pomocą iniekcji do mięśnia, gdzie następnie następuje proces jego relaksacji. Efektem tego procesu jest zapobieganie i wygładzenie zmarszczek mimicznych.

Oprócz toksyny botulinowej typu A (Znalezione obrazy dla zapytania botox logo), dostępne są również inne metody niwelowania zmarszczek. Niektóre z nich mogą być stosowane razem dla polepszenia i wydłużenia efektów. Sugerujemy, by przedyskutować z lekarzem inne dostępne formy terapii oraz możliwości ich łącznego zastosowania. Np. szczególnie dobre efekty przynosi połączenie toksyny botulinowej typu A (Znalezione obrazy dla zapytania botox logo)oraz wypełniaczy na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego. Pozwala ono na pełne odmłodzenie twarzy dzięki likwidacji zarówno zmarszczek mimicznych, jak i statycznych. Dodatkowo połączenie to znacznie wydłuża efekty terapii przeciwzmarszczkowej.

Zabieg i jego efekty:

15 minut:
Cały zabieg może zająć tylko kwadrans, podczas którego lekarz poprosi Cię o wykonanie szeregu min oraz grymasów, by dzięki temu określić działanie mięśni na Twojej twarzy. Następnie przy użyciu bardzo cienkiej igły, lekarz wstrzyknie do odpowiedniego mięśnia rozcieńczony preparat – Znalezione obrazy dla zapytania botox logo.

Około 5 dni:
Po okresie około 5 do 10 dni, zauważysz pierwsze pozytywne efekty w postaci bardziej zrelaksowanego, odświeżonego wyglądu. Jeżeli w tym czasie pojawią się u Ciebie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące terapii, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym, który służy radą i pomocą.

4 – 6 miesiący:
Efekt wygładzenia będzie utrzymywał się od 4 do 6 miesięcy. Po tym okresie zalecamy powtórzenie zabiegu, w celu utrzymania odpowiedniego efektu. Ważne jest, by preparat był podawany przez lekarza, który został w tym celu odpowiednio przeszkolony oraz posiada doświadczenie w pracy z toksyną botulinową typu A (Botox-em®).

Bezpieczeństwo użycia toksyny botulinowej typu A (Znalezione obrazy dla zapytania botox logo).:
Białko zawarte w preparacie, używane jest już przez ponad 16 lat i zostało dokładnie przebadane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. Podobnie jak inne leki, toksyna botulinowa typu A (Botox®), może powodować działania uboczne, o których poinformuje Cię lekarz prowadzący terapię. Dokładna lista działań niepożądanych przedstawiona jest w ulotce dla pacjenta załączonej do opakowania Botoxu. Wybierając doświadczonego lekarza możemy zmniejszyć (ale nie wyeliminować) ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jeżeli wystąpią u Ciebie działania niepożądane, ich charakter będzie przejściowy a nasilenie łagodne lub umiarkowane. Większość z tych działań jest związana z samą iniekcją, np.: ból podczas iniekcji, zaczerwienienie lub opuchlizna po iniekcji. Inne działania niepożądane, np. opadnięcie górnej powieki, mogą być efektem przemieszczenia się preparatu poza podany mięsień. Działanie to jest również krótkotrwałe.
Istnieje minimalne ryzyko, że toksyna botulinowa typu A (Znalezione obrazy dla zapytania botox logo), spowoduje działania niepożądane odległe od miejsca podania. Jeśli pojawię się problemy z oddychaniem, połykaniem, lub trudności w mówieniu – prosimy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną oraz skontaktować się z lekarzem prowadzącym.